Tag Archive: rødlistearter


Vipe-Gisnadalen

Vipa – vakker fugl med problemer

Sliter gjør også andre fuglearter som er knyttet til kulturlandskapet. Åkerriksas og svarthalespovens problemer er vel kjent blant fuglevenner.  Men også ennå vanlige arter som sanglerke, storspove og stær har gått kraftig tilbake. Alle de nevnte artene er ført opp på rødlista. Gulspurven har ikke havnet der enda, men er også i sterkt tilbakegang. Årsaken til at så mange arter i kulturlandskapet sliter, er i første rekke et stadig mer intensivt drevet jordbruk, med økende bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Det pågående landbruksoppgjøret ser ut til å ville forsterke denne trenden, med større og mer effektive gårdsbruk som et sannsynlig resultat. Innslaget av f.eks ugjødslet beiteland, og gress- og blomsterengene som før var vanlige, blir stadig sjeldnere, og variasjonen i kulturlandskapstyper utarmes fortløpende. En trist utvikling.

Heldigvis finnes noen lyspunkt. På vei til jobb med bussen for et par uker siden, passerte vi et jorde hvor bonden var ute med traktoren og sådde frø. Ei vipe fløy hele tiden over traktoren, tydelig engstelig. Den hadde selvfølgelig reir på jordet. Jeg tenkte at dette går jo galt – symptomatisk for en art som sliter i kulturlandskapet. Men – og gla´melding følger: Da jeg passerte samme jordet på vei hjem fra jobb, la jeg merke til en trepinne som sto opp fra en ellers slett og nysådd åker. Og like ved den lå vipa og ruget på eggene sine. Bonden hadde altså sett den engstelige vipa tidligere på dagen, og markert reiret for å unngå å ødelegge det. Forbilledlig! Måtte alle bønder gjøre likeså, så får de sikkert gode avlinger i all framtid!

Til overmål la jeg noen dager senere merke til, på et jorde et lite stykke unna, enda en vipe som lå og ruget ved en oppsatt trepinne. Sikkert samme hensynsfulle bonde. Ah – hvor glad jeg blir til sinns når jeg ser slikt 🙂 Senest i dag passerte jeg de to vipene, og begge ruget fortsatt. Godt med slike lyspunkt i en ellers trasig tid for mange av kulturlandskapsfuglene.

Vipe-rugende

Ikke lett å se ei rugende vipe, selv om åkeren enda ikke har spirt. Dette er en annen fugl en de som er omtalt i teksten. Her har nok vipa lagt egg etter såinga, vil jeg tru.

MiS-kartlegging i Lierne

ALLSKOG driver for tiden et intensivt arbeid med å kartlegge verdifulle skogmiljø i Lierne, senere også Røyrvik. Skogen er i mange tiår svært aktivt drevet, særlig i Lierne kommune, men det viser seg at det fortsatt er en god del gammel skog igjen. Og denne skogen er til dels svært gammel, med grantrær opp mot 300 år!  Noen arealer kan vel også karakteriseres som naturskog eller tilnærmet urskog. Her er noen få eksempler på arter vi har funnet så langt (14 dager i felt i Sørli). Feltarbeidet forventes å pågå til et godt stykke utpå høstparten.

MiS-registrator Stig Gorseth undersøker en granstamme med en stor forekomst den rødlistede barksoppen rynkeskinn.

Den kritisk truede lavarten hjelmragg er tidligere registrert på noen lokaliteter i Lierne. ALLSKOG fant under MiS- arbeidet et 30- talls nye eksemplarer av arten.

Tretåspetten er en art som er sterkt knyttet til gammel barskog med mye død ved. Så langt er det gjort 2 hekkefunn i Sørli under arbeidet med MiS.

Miljøhensyn i skogen

Hit og ikke lenger! Grensen for en nøkkelbiotop er markert.

Etter at det har vært til dels sterk fokus på skognæringas miljøhensyn den senere tid, blant annet med bakgrunn i at det er avdekket hogst i mange såkalte MiS- figurer, eller nøkkelbiotoper som de også kalles, rundt om i landet, har det nå blitt iverksatt tiltak for å sikre at nye uhell ikke skal skje. Yttergrensene av alle nøkkelbiotoper skal nå merkes med band i terrenget, slik at entreprenøren som opererer hogstmaskina til en hver tid vet hvilke områder som ikke skal hogges. MiS- registreringer har siden 2000 systematisk blitt gjennomført på det produktive skogarealet i hele landet, og de skal kort fortalt bidra til å ivareta arter som har spesielle krav til miljøet de lever i. Det gjelder da særlig arter som er knyttet til gammel skog, og som får problemer om denne forsvinner. MiS- figurene sikrer et utvalg av gammelskogbiotoper i skoglandskapet, og disse skal da ha en funksjon sammen med barskogreservater og andre vernede skogområder, og altså bidra til å ivareta livsvilkårene for kravfulle og sårbare arter. Rundt halvparten av artene på den norske rødlista er knyttet til skog.

Trestammen i forgrunnen ligger i en nøkkelbiotop og blir ikke rørt. Hogstmaskinføreren vet hvor grensen går.

Rynkeskinn - eksempel på en rødlisteart som har strenge krav til miljøet den lever i - den lever på undersiden av grove granstammer som har gått i bakken.