ALLSKOG driver for tiden et intensivt arbeid med å kartlegge verdifulle skogmiljø i Lierne, senere også Røyrvik. Skogen er i mange tiår svært aktivt drevet, særlig i Lierne kommune, men det viser seg at det fortsatt er en god del gammel skog igjen. Og denne skogen er til dels svært gammel, med grantrær opp mot 300 år!  Noen arealer kan vel også karakteriseres som naturskog eller tilnærmet urskog. Her er noen få eksempler på arter vi har funnet så langt (14 dager i felt i Sørli). Feltarbeidet forventes å pågå til et godt stykke utpå høstparten.

MiS-registrator Stig Gorseth undersøker en granstamme med en stor forekomst den rødlistede barksoppen rynkeskinn.

Den kritisk truede lavarten hjelmragg er tidligere registrert på noen lokaliteter i Lierne. ALLSKOG fant under MiS- arbeidet et 30- talls nye eksemplarer av arten.

Tretåspetten er en art som er sterkt knyttet til gammel barskog med mye død ved. Så langt er det gjort 2 hekkefunn i Sørli under arbeidet med MiS.