Hit og ikke lenger! Grensen for en nøkkelbiotop er markert.

Etter at det har vært til dels sterk fokus på skognæringas miljøhensyn den senere tid, blant annet med bakgrunn i at det er avdekket hogst i mange såkalte MiS- figurer, eller nøkkelbiotoper som de også kalles, rundt om i landet, har det nå blitt iverksatt tiltak for å sikre at nye uhell ikke skal skje. Yttergrensene av alle nøkkelbiotoper skal nå merkes med band i terrenget, slik at entreprenøren som opererer hogstmaskina til en hver tid vet hvilke områder som ikke skal hogges. MiS- registreringer har siden 2000 systematisk blitt gjennomført på det produktive skogarealet i hele landet, og de skal kort fortalt bidra til å ivareta arter som har spesielle krav til miljøet de lever i. Det gjelder da særlig arter som er knyttet til gammel skog, og som får problemer om denne forsvinner. MiS- figurene sikrer et utvalg av gammelskogbiotoper i skoglandskapet, og disse skal da ha en funksjon sammen med barskogreservater og andre vernede skogområder, og altså bidra til å ivareta livsvilkårene for kravfulle og sårbare arter. Rundt halvparten av artene på den norske rødlista er knyttet til skog.

Trestammen i forgrunnen ligger i en nøkkelbiotop og blir ikke rørt. Hogstmaskinføreren vet hvor grensen går.

Rynkeskinn - eksempel på en rødlisteart som har strenge krav til miljøet den lever i - den lever på undersiden av grove granstammer som har gått i bakken.

Reklame